چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1395/02/20

قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر 1395/02/20

قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 1395/02/20

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20

قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/02/27

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور 1395/02/26

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1395/02/20

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا 1395/02/20

قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات امريكا عليه ايران و اتباع ايراني 1395/02/28

قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1395/03/03

 

فهرست جامع انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
رديف عنوان سال نوبت قيمت(ريال)
1 مجموعه لوايح شوراي انقلاب  1359 1 ــــ
2 مجموعه تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي شوراي انقلاب و دولت موقت  1361 1 ــــ
3 مجموعه قوانين و مقررات واردات و صادرات  1362 1 ــــ
4 مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد اول)  1363 1 ــــ
5 مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد دوم)  1363 1 ــــ
6 مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد سوم)  1363 1 ــــ
7 مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد چهارم)  1363 1 ــــ
8 مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1366 1 ــــ
9 مجموعه تبصره‌هاي دايمي بودجه  1367 1 ــــ
10 مجموعه قانون اساسي عراق 1368 1 ــــ
11 مجموعه قانون اساسي فنلاند 1368 1 ــــ
12 مجموعه قانون بودجه سال 1368 كل كشور 1368 1 ــــ
13 مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1369 1 ــــ
14 مجموعه قانون بودجه سال 1369 كل كشور 1369 1 ــــ
15 مجموعه قانون بودجه سال1370 كل كشور 1370 1 ــــ
16 مجموعه قوانين و مقررات آزادگان 1370 1 700
17 مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي  1370 1 1400
18 مجموعه قوانين و مقررات زلزله 1370 1 ــــ
19 مجموعه قوانين و مقررات مسكن 1370 1 2000
20 مجموعه قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371 1 600
21 مجموعه قانون زمين شهري 1371 1 650
22 مجموعه قانون اساسي اندونزي 1372 1 800
23 مجموعه قانون بودجه سال 1372 كل كشور 1372 1 600
24 مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 63 تا 67 (جلد اول) 1372 1 3000
25 مجموعه قانون بودجه سال 1373 كل كشور 1373 1 1600
26 مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 68 تا 72 (جلد دوم) 1373 1 3800
27 مجموعه قانون اساسي ايران (زبان انگليسي) 1374 2 ــــ
28 مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (جيبي) 1374 6 4500
29 مجموعه قانون اساسي ژاپن 1374 3 ــــ
30 مجموعه قانون اساسي سوريه  1374 1 2000
31 مجموعه قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374 1 ــــ
32 مجموعه قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1374 1 3000
33 مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد پنجم) 1375 1 14000
34 مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد ششم) 1375 1 11000
35 مجموعه قوانين و مقررات امور گمركي 1375 1 13500
36 مجموعه نظرات حقوقي سال 1368 1375 1 7500
37 مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد اول) 1375 1 ــــ
38 مجموعه‌ توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد دوم) 1375 1 ــــ
39 مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد سوم) 1375 1 ــــ
40 مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد چهارم) 1375 1 ــــ
41 مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد پنجم) 1375 1 ــــ
42 مجموعه‌ توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد ششم) 1375 1 ــــ
43 مجموعه‌ توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد هفتم) 1375 1 ــــ
44 مجموعه قانون بودجه سال 1376 كل كشور 1376 1 3000
45 مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد اول) 1376 1 ــــ
46 مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلد اول) 1376 1 15000
47 مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلد سوم) 1376 1 15000
48 مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلدچهارم) 1376 1 15000
49 مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلد پنجم) 1376 1 15000
50 مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 73-74 (جلد سوم) 1376 1 4800
51 مجموعه وظايف و اختيارات دولت  1376 1 15000
52 قانون اساسي ايران (فارسي) 1377 5 -
53 مجموعه قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1377 1 3000
54 مجموعه آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از آغاز تا پايان سال 1375 (جلد اول) 1377 1 55000
55 مجموعه مصوبات تعيين نمايندگان ويژه رييس‌جمهور 1377 1 10000
56 مجموعه مصوبات تفويض اختيارات دولت به كميسيون وزرا 1377 1 ــــ
57 مجموعه مصوبات شوراي عالي اداري (جلد اول) 1377 1 10000
58 مجموعه وظايف و اختيارات رياست جمهوري (جلد اول– قوانين و مقررات عادي)  1377 1 10000
59 مجموعه وظايف و اختيارات رياست جمهوري (جلد دوم- احكام و فرامين و مقررات طبقه‌بندي شده) 1377 1 ــــ
60 مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 75-76 (جلد چهارم) 1378 1 6100
61 مجموعه قانون ارتش جمهوري اسلامي  1378 1 5000
62 مجموعه قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378 1 5500
63 مجموعه قانون كار 1378 4 2400
64 مجموعه قوانين و مقررات تأمين اجتماعي  1378 2 14000
65 مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح (جلد دوم‌– سپاه) 1378 1 35000
66 مجموعه قوانين و مقررات قيمت‌گذاري و توزيع كالا و خدمات به انضمام قانون نظام صنفي و قانون تعزيرات حكومتي  1378 1 14000
67 مجموعه نظرات حقوقي سال 1369 1378 1 16500
68 قانون اساسي سوئيس 1378 1 -
69 قانون اساسي كره جنوبي 1378 1 2800
70 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي(75-76)  1378 1 -
71 مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1379 1 9000
72 مجموعه قانون بودجه سال 1379 كل كشور 1379 1 6500
73 مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد دوم) 1379 1 25000
74 مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد سوم) 1379 1 25000
75 مجموعه وظايف و اختيارات وزير آموزش و پرورش  1379 1 5000
76 مجموعه وظايف و اختيارات وزير اطلاعات 1379 1 3000
77 مجموعه وظايف و اختيارات وزير اقتصادي و دارايي 1379 1 15000
78 مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور خارجه  1379 1 4500
79 مجموعه وظايف و اختيارات وزير بازرگاني 1379 1 5000
80 مجموعه وظايف و اختيارات وزير بهداشت،‌ درمان‌ و ‌آموزش پزشكي 1379 1 10000
81 مجموعه وظايف و اختيارات وزير پست و تلگراف و تلفن 1379 1 2500
82 مجموعه وظايف و اختيارات وزير تعاون 1379 1 2000
83 مجموعه وظايف و اختيارات وزير جهادسازندگي 1379 1 5500
84 مجموعه وظايف و اختيارات وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  1379 1 6000
85 مجموعه وظايف و اختيارات وزير راه و ترابري 1379 1 3500
86 مجموعه وظايف و اختيارات وزير علوم تحقيقات و فنآوري 1379 1 5200
87 مجموعه وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي  1379 1 3200
88 مجموعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري 1379 1 5000
89 قانون اساسي الجزاير 1379 1 -
90 قانون اساسي نيجر 1379 1 -
91 مجموعه قانون بودجه سال 1380 كل كشور 1380 1 10000
92 مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي1379- 1363 1380 1 45000
93 مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد چهارم) 1380 1 39000
94 مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح (جلد 1- ارتش)  1380 1 35000
95 مجموعه وظايف و اختيارات وزراي نفت و نيرو 1380 1 6000
96 مجموعه وظايف و اختيارات وزير جهادكشاورزي 1380 1 11000
97 مجموعه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن 1380 1 5000
98 مجموعه وظايف و اختيارات وزير كار و امور اجتماعي  1380 1 4000
99 مجموعه وظايف و اختيارات وزير كشور 1380 1 6500
100 مجموعه وظايف و اختيارات وزير مسكن و شهرسازي 1380 1 5500
101 قانون اساسي لبنان 1380 1 -
102 مجموعه قانون بودجه سال 1381 كل كشور 1381 1 10000
103 مجموعه قوانين و مقررات پيمانكاران و مهندسين مشاور 1381 1 18000
104 مجموعه قوانين و مقررات معاملات و اموال دولتي (و اتومبيل‌هاي دولتي) 1381 2 45000
105 مجموعه وظايف و اختيارات مشترك وزراء 1381 1 10000
106 مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد پنجم) 1381 1 50000
107 مجموعه قانون بودجه سال 1382 كل كشور 1382 1 13000
108 مجموعه قوانين و مقررات حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان 1382 1 10000
109 مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر 1383 1 ــــ
110 مجموعه قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1383 1 10000
111 مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1383 1 23000
112 مجموعه قانون بودجه سال 1383 كل كشور 1383 1 20000
113 مجموعه قوانين و مقررات اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن  1383 2 10000
114 مجموعه قوانين و مقررات پولي و بانكي  1383 2 45000
115 مجموعه قوانين و مقررات جرايم و مجازات‌ها (جامع) 1383 2 100000
116 مجموعه قانون تجارت  1383 2 22000
117 مجموعه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب وآيين‌نامه اصلاحي آن 1383 3 19000
118 مجموعه قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن  1383 4 7000
119 مجموعه قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي (جلد اول) 1383 1 24000
120 مجموعه قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي (جلد دوم) 1383 1 24000
121 مجموعه قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي (جلد سوم) 1383 1 21000
122 مجموعه قانون بودجه سال 1384 كل كشور 1384 1 19000
123 مجموعه قانون مجازات اسلامي  1384 6 45000
124 مجموعه جرايم نيروهاي مسلح 1384 2 19000
125 مجموعه قانون و مقررات بورس اوراق بهادار 1384 1 18000
126 مجموعه قوانين و مقررات صنايع  1384 1 32500
127 مجموعه مدني  1384 1 100000
128 مجموعه قانون بودجه سال 1385 كل كشور 1385 1 30000
129 مجموعه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  1385 2 45000
130 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 76 تا 79 (جلد دوم) 1385 1 60000
131 مجموعه قوانين و مقررات استخدام قضات و تشكيلات دادگستري 1385 1 33000
132 مجموعه قوانين و مقررات دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق  1385 3 30000
133 مجموعه قانون ماليات‌هاي مستقيم  1385 4 26000
134 مجموعه قانون محاسبات عمومي  1385 3 33000
135 مجموعه قوانين و مقررات اتباع خارجه، پناهندگان و نمايندگي‌هاي سياسي  1385 1 45000
136 مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماري 1385 1 16000
137 مجموعه قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري  1385 1 50000
138 مجموعه قوانين و مقررات كار  1385 1 45000
139 مجموعه قوانين و مقررات بيمه  1385 3 45000
140 مجموعه قوانين و مقررات معادن  1385 1 20000
141 مجموعه قانون بودجه سال 1386 كل كشور 1386 1 38000
142 مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1386 6 30000
143 مجموعه قوانين و مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1386 3 20000
144 مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 80 ـ 81 (جلد سوم) 1387 1 100000
145 مجموعه قانون بودجه سال 1387 کل کشور  1387 1 20000
146 مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست شكار و صيد 1387 1 80000
147 مجموعه قوانين و مقررات گذرنامه 1387 1 40000
148 مجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (جيبي) 1388 1 38000
149 مجموعه قانون بودجه سال 1388 كل كشور 1388 1 50000
150 مجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (قطع جيبي ـ ويرايش اول) 1388 2 30000
151 قانون اساسي سنگال 1388 1 -
152 مجموعه قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1389 2 30000
153 مجموعه قانون مجازات اسلامي (جيبي) 1389 1 35000
154 مجموعه نظريات شوراي نگهبان «تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي» (1359 تا 1388) 1389 2 60000
155 مشروح مذاكرات شوراي نگهبان (دوره اول ـ 1359) 1389 2 60000
156 مجموعه مصوبات شوراي‌عالي اداري (جلد دوم) 1389 1 94000
157 مجموعه آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (جلد چهارم) 1389 1 120000
158 مجموعه قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1389 2 19000
159 مجموعه قوانين و مقررات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1389 4 40000
160 مجموعه‌قوانين ومقررات وكالت،مشاوره حقوقي وحمايت قضايي(جلد شوميز) 1389 4 75000
مجموعه قوانين ومقررات وكالت،مشاوره حقوقي و حمايت قضايي (جلد سخت) 1389 4 85000
161 قانون مجازات اسلامي (سارع) 1390 1 10000
162 مجموعه قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري (سارع) 1390 1 10000
163 قانون تجارت (سارع) 1390 1 10000
164 قانون بودجه سال 1390 كل كشور (سارع) 1390 1 10000
165 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (سارع) 1390 1 10000
166 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مقررات مربوط  1390 3 55000
167 مجموعه قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390 1 40000
168 مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري (جلد اول) – جلد شوميز 1390 12 90000
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري (جلد اول) – جلد سخت 1390 12 100000
169 مجموعه قوانين و مقررات تخلفات اداري 1390 1 27000
170 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (سارع) 1390 1 7000
171 مجموعه قوانين مالياتي (سارع) 1390 1 12000
172 مجموعه قوانين و مقررات هدفمند كردن يارانه‌ها 1390 1 18000
173 مجموعه قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها ومراتع وآيين‌نامه‌هاي‌آن (سارع) 1390 1 10000
174 قانون اساسي تونس 1390 1 20000
175 قانون اساسي آمريكا 1390 2 15000
176 قانون اساسي فرانسه 1390 2 20000
177 قانون اساسي گينه 1390 1 20000
178 قانون اساسي يمن 1390 1 20000
179 مجموعه قوانين و مقررات وكالت، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي (سارع) 1390 1 10000
180 مجموعه قوانين و مقررات خانواده (جلد شوميز) 1390 2 120000
مجموعه قوانين و مقررات خانواده (جلد سخت) 1390 2 130000
181 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم (سارع) 1390 1 -
182 مجموعه وظايف و اختيارات معاونت حقوقي رييس‌جمهور  1390 1 40000
183 مجموعه آيين‌نامه داخلي هيأت دولت (سارع) 1390 1 5000
184 مجموعه نظرات حقوقي سال 1388 معاونت حقوقي رييس‌جمهور 1390 1 130000
185 مجموعه جرايم و دادرسي نيروهاي مسلح (جلد شوميز) 1390 1 150000
مجموعه جرايم و دادرسي نيروهاي مسلح (جلد سخت) 1390 1 165000
186 مجموعه قوانين ومقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي (همراه با ضميمه) 1390 3 30000
187 مجموعه قوانين و مقررات اجاره 1390 1 70000
188 مجموعه قانون دريايي و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع) 1390 1 8000
189 مجموعه قوانين‌و مقررات احوال شخصيه و اقليت‌هاي‌ديني ايراني (سارع) 1390 1 10000
190 قانون اساسي اسپانيا 1390 2 35000
191 راهنماي لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران 1390 1 -
192 مجموعه قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق انسان (سارع) 1390 1 7000
193 مجموعه قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع) 1390 1 14000
194 قانون كار (سارع) 1390 1 10000
195 مجموعه قانون مدني (جيبي) 1390 2 50000
196 مجموعه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ ويرايش دوم (سارع) 1390 1 13000
197 قانون اساسي بريتانيا 1390 1 20000
198 قانون اساسي كانادا ـ جلد اول (فارسي ـ انگليسي) 1391 1 2000
199 قانون اساسي كانادا ـ جلد دوم (فارسي ـ فرانسه) 1391 1 2000
200 مجموعه قوانين و مقررات مراجع نظارتي 1391 1 55000
201 مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(سارع) 1391 1 15000
202 قانون بودجه سال 1391 كل كشور (سارع) 1391 1 20000
203 قانون بودجه سال 1391 كل كشور (رقعي) 1391 1 50000
204 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و دستورالعمل‌هاي آن (سارع) 1391 2 25000
205 مجموعه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و آيين‌نامه‌هاي مربوط (سارع) 1391 2 30000
206 مجموعه نظرهاي مشورتي تنقيح شده اداره كل حقوقي قوه قضاييه درباره قانون مجازات اسلامي (جلد اول) 1391 1 -
207 مجموعه قانون شهرداري (سارع) 1391 1 15000
208 مجموعه قوانين و مقررات هواپيمايي كشوري- جلد اول (جلد شوميز) 1391 1 160000
مجموعه قوانين و مقررات هواپيمايي كشوري- جلد اول (جلد سخت) 1391 1 180000
209 قانون مدنی (سارع) 1391 2 25000
210  مجموعه قانون تملک آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن (سارع) 1391 1 1000
211 مجموعه قوانين و مقررات شهرداري(قطع وزيري) 1391 1 300000
212 مجموعه قانون مديريت خدمات کشوري (قطع وزيري) 1391 1 220000
213 مجموعه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري (سارع) 1391 1 8000
214  مجموعه قانون نوسازي و عمران شهري و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع) 1391 1 15000
215  مجموعه اساسي (ويرايش اول) 1391 2 120000
216 مجموعه آيين‌نامه داخلي هيأت دولت، کميسيون‌هاي اصل138 و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور 1391 1 60000
217 مجموعه قوانين و مقررات انتخابات رياست جمهوري (ويرايش دوم) 1391 3 50000
218 مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (ويرايش دوم) 1391 3 90000
219 مجموعه قوانین و مقررات برگزیده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (سارع) 1391 1 35000
220 مجموعه قوانين و مقررات محاسبات عمومي (سارع) 1391 2 20000
221 فرهنگ حقوقي (انگليسي ـ فارسي و فارسي ـ انگليسي) 1391 3 240000
222 قانون مدنی جمهوري اسلامي ايران (ترجمه انگليسي)  1391 2 70000
223 مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390) (ويرايش سوم) 1391 4 125000
224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)- (سارع- ويرايش دوم) 1391 6 30000
225 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی 1391 1 240000
226 مجموعه قانون مدنی (ويرايش هشتم) 1391 9 140000
227 قانون اساسي كويت 1391 1 15000
228 قانون اساسي قطر 1391 1 20000
229 قانون اساسي بحرين 1391 1 20000
230 قانون اساسي امارات متحده عربي 1391 1 20000
231 قانون اساسي عمان 1391 1 10000
232 قانون اساسي آلمان 1391 1 60000
233 مجموعه قانون تأمين اجتماعي (سارع) 1391 1 15000
234 مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني (جلد دوم)- ويرايش دوم 1391 3 230000
235 مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و املاك 1391 5 120000
236 مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان، مترجمان، حسابرسان و حسابداران رسمي (ويرايش دوم) 1391 3 160000
237 مجموعه قوانين و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمي (سارع) 1392 1 15000
238 مجموعه قوانين و مقررات مترجمان رسمي (سارع) 1392 1 12000
239 مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني- جلد اول (ويرايش نهم) 1392 10 160000
240 مجموعه قوانين و مقررات صدور چک 1392 8 30000
241 مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي حل اختلاف (ويرايش سوم) 1392 4 30000
242 مجموعه سياست‌هاي کلي نظام (سارع)- ويرايش اول 1392 2 25000
243 قانون امور گمرکی و آيين‌نامه اجرايي آن(سارع) - ويرايش اول 1392 3 45000
244 مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه‌مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1392 1 370000
245 مجموعه قوانین و مقررات اوقاف 1392 4 60000
246 قانون داوری تجاری بین‌المللی 1392 2 30000
247 قانون کار 1392 2 15000
248 مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها 1392 1 100000
249 قانون مدیریت خدمات کشوری (سارع)- ويرايش دوم 1392 3 30000
250 مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری‌ها(سارع)- ويرايش اول 1392 2 40000
251 مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری (ويرايش دوم) 1392 3 50000
252 مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان رسمي دادگستري 1392 1 160000
253 مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان رسمي دادگستري(پالتويي) 1392 1 40000
254 مجموعه نظریات حقوقی سال 89 معاونت حقوقی 1392 1 160000
255 نظریات کیفری تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1392 1 2200000
256 قانون بودجه سال 1392 كل كشور(رقعی) 1392 1 60000
257 قانون بودجه سال 1392 كل كشور(سارع) 1392 1 25000
258 مجموعه قوانين و مقررات برگزيده شوراهاي اسلامي كشور 1392 1 55000
259 مجموعه قانون معادن و آيين‌نامه‌هاي مربوط 1392 1 35000
260 مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 1392 2 35000
261 منتخب جلد اول مجموعه جرايم و مجازات‌ها 1392 1 100000
262 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 3 15000
263 فهرست قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي 1392 1 40000
264 مجموعه قوانين و مقررات نظارت بر رفتار قضات 1392 1 60000
265 مجموعه قوانين موجر و مستاجر و آيين‌نامه مربوط (سارع)- ويرايش اول 1392 2 25000
266 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392  1392 7 50000
267 مجموعه قوانين و مقررات امنيت، اطلاعات و دفاع ملي 1392 1 450000
268 مجموعه قوانين ومقررات تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات (ويرايش چهارم) 1392 5 40000
269 مجموعه قوانين و مقررات برگزيده اجاره 1392 1 60000
270 مجموعه قوانين و مقررات بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث(ويرايش سوم) 1392 4 80000
271 مجموعه قانون نظام صنفي 1392 1 20000
272 مجموعه آراي وحدت‌رويه ديوان‌عالي كشور(همراه با لوح فشرده)- ويرايش سوم 1392 4 180000
273 مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري- جلد دوم (ويرايش اول) 1392 2 550000
274 مجموعه وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در امور كيفري 1392 1 40000
275 مجموعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (ويرايش چهارم) 1392 5 120000
276 مجموعه قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري (ويرايش دوم) 1392 3 50000
277 مجموعه قوانين و مقررات احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و صنفي... (ويرايش دوم) 1393 3 120000
278 قانون بودجه سال 1393 كل كشور (سارع)- ويرايش اول 1393 2 25000
279 قانون حمایت خانواده (سارع)- ويرايش دوم 1393 3 25000
280 مجموعه قوانين و مقررات جرايم و مجازات‌ها (جلد اول)- ويرايش هفتم 1393 9 320000
281 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور مدني (سارع) - ويرايش اول 1393 2 50000
282 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1393 1 25000
283 مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن (سارع)- ويرايش دوم 1393 3 45000
284 مجموعه قانون تجارت (رقعي)- ويرايش دوم 1393 3 180000
285 آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392- ويرايش اول 1393 4 50000
287 --344 مجموعه مصوبات هيأت‌وزيران- 58 جلد - از سال 1360 تا نيمه دوم سال 1386 1357-1390 ــ ــ

تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٥ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.