تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 176307 /ت56183هـ مورخ 27 /12 /1397 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»

هيئت وزيران در جلسه 22 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 15546 /38678 مورخ 15 /2 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 176307 /ت56183هـ مورخ 27 /12 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:
1- عبارت "با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت" بعد از عبارت "صندوق توسعه ملي" اضافه مي شود.
2- عبارت "ظرف يك هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرك جمهوري اسلامي ايران" به عبارت "مشروط به رعايت مواد (4) و (6) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1391 – " اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور