تصويب نامه درخصوص اصلاح عبارت (با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) بعد از عبارت (صندوق توسعه ملي)

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.