اصلاح تصويب نامه هاي شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 و 8203 / ت56490هـ مورخ 31 / 1 / 1398

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه هاي شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 و 8203 / ت56490هـ مورخ 31 / 1 / 1398
مصوب 1398,02,22

هيئت وزيران در جلسه 22 / 2 / 1398 به پيشنهاد شماره 80140 مورخ 22 / 2 / 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره به بند (5) تصويب نامه شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 و ماده (2) آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور موضوع تصويب نامه 8203 / ت56490هـ مورخ 31 / 1 / 1398 اضافه مي شود:
"تبصره - اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، قضات، كارمندان وزارت اطلاعات، كارمندان ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول حداكثر اين بند مستثني مي باشند."

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور