اصلاح تصويب نامه شماره 176327/ ت55830هـ مورخ 27/ 12/ 1397 [با موضوع افزايش بهاي آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 1398]

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 176327/ ت55830هـ مورخ 27/ 12/ 1397 [با موضوع افزايش بهاي آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 1398]
مصوب 1398,02,22

هيأت وزيران در جلسه 22 / 2 / 1398 به پيشنهاد هاي شماره 14325 / 38677 مورخ 11 / 2 / 1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و شماره 100 / 20 / 14672 / 98 مورخ 22 / 2 / 1398 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 176327 / ت55830هـ مورخ 27 / 12 / ۱۳۹۷ به شرح زير اصلاح مي شود:

1- در پايان بند (1)، عبارت «مشروط بر اينكه از قيمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننمايد.» اضافه مي شود.

2- در بند (2)، قبل از عبارت «فاضلاب بها»، عبارت «مشروط بر اينكه از قيمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننمايد. صورتحساب بهاي برق ماه هاي گرم در مناطق گرمسير (1)، (2)، (3) و (4) به ترتيب براي مشتركين خانگي با سطح مصرف ماهانه كمتر از (3000)، (2000)، (1000) و (400) كيلو وات ساعت و» اضافه مي شود.

3- در بند (7)، واژه «صرفاً» به عبارت «در چهارچوب اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه ساليانه» اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري