آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 22 /2 /1398 به پيشنهاد شماره ۵۸۱۵۷ مورخ 11 /2 /1398سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي) و به استناد بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين‌ نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
مصوب 1398,02,22

ماده ۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

ب ـ خزانه: خزانه داري كل كشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور.

ت ـ شركت ‌ها، بانك ‌ها و مؤسسه ‌ها: شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون كه هزينه پژوهشي براي آنها منظور شده است.

ث ـ منابع: حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه امور پژوهشي هر يك از شركت ‌ها، بانك‌ ها و موسسه ‌ها.

ج ـ مراكز: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي داراي رديف بودجه اي در قانون.

چ ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.

ح ـ سامانه: سامانه ملي عرضه و تقاضاي پژوهش و فناوري (ساتع).

خ- حساب خاص: حساب خاصي كه براي واريز منابع موضوع اين آيين نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه تعيين و اعلام مي ­شود.

ماده ۲- شركت ها، بانك ‌ها و مؤسسه‌ ها موظفند در پايان هر سه ماه معادل بيست و پنج درصد (25 %) از مبلغ منابع موضوع اين آيين نامه را به حساب خاص واريز و پس از اخذ تأييديه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاري نمايند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص واريز كند.

ماده ۳- منابع موضوع اين آيين نامه براي مراكز، مازاد بر درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول (7) قانون مي ‌باشد. ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصي محسوب مي ‌شود.

ماده ۴- خزانه مكلف است براي جهاد دانشگاهي حساب درآمد اختصاصي ايجاد نمايد و اعتباراتي كه از محل منابع موضوع اين آيين نامه به جهاد دانشگاهي اختصاص مي يابد به حساب مذكور واريز نمايد.

ماده ۵- خزانه مكلف است در پايان هر سه ماه، واريزي هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها به تفكيك ميزان مبالغ اختصاص يافته به مراكز و نيز پرداختي به مراكز را به سازمان و دبيرخانه گزارش نمايد.

ماده ۶- منابع موضوع اين آيين نامه در راستاي حل مسايل و مشكلات شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها از قبيل توسعه و ارتقاي فناوري و نوآوري، افزايش بهره وري، اصلاح ساختار، كاهش هزينه هاي توليد و توسعه بازار در قالب موارد زير از طريق مراكز هزينه مي شود:

الف ـ پروژه هاي پژوهش كاربردي از طريق اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و فناوران.

ب ـ اجراي پايان‌ نامه هاي تحصيلات تكميلي و پروژه هاي پسادكتري.

پ ـ پروژه هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل تحت نظارت يكي از مراكز.

تبصره ـ تعهدات پرداخت نشده توافقنامه هاي سال قبل (ثبت شده در سامانه) در اولويت پرداخت قرار دارد.

ماده ۷ ـ هزينه كرد اعتبارات موضوع اين آيين نامه به صورت اماني مي باشد.

ماده 8 - حداقل شصت درصد (60 %) مبلغ هر پروژه بايد به دانشجويان و يا پژوهشگران پسادكتري و يا دانش آموختگان پژوهشگر و يا نيروهاي كارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

ماده ۹- شركت‌ ها، بانك ها و مؤسسه ها مي توانند حداكثر تا ده درصد (10 %) از منابع موضوع اين آيين نامه را از طريق دانشگاه ‏ها و مؤسسات پژوهشي كه بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه يا سازمان ذي ربط بوده و داراي رديف بودجه اي و مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مي باشند و جهاد دانشگاهي در چهارچوب اين آيين نامه هزينه نمايند.

ماده ۱۰- توافقنامه هاي منعقد شده بين شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها و مراكز بايد در سامانه ثبت شده و مطابقت آن با اين آيين‏ نامه به تأييد دبيرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه، اجرايي مي شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراكز را به خزانه اعلام مي نمايد. خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراكز مربوط اقدام نمايد.

ماده ۱۱- مسئوليت اجراي توافقنامه ها و هزينه كرد كل منابع اختصاص يافته از جمله مانده انتقال يافته به سال بعد، با بالاترين مقام مراكز مربوط است و گزارش اقدامات انجام شده را بايد در سامانه ثبت نمايند. تعهدات باقي مانده سال جاري در قالب توافقنامه ‏هاي منعقده، از محل مانده اعتبار انتقال يافته به سال بعد تأمين خواهد شد.

ماده ۱۲- دبيرخانه موظف است امكان دسترسي به سامانه را براي سازمان فراهم نمايد و در راستاي به روزرساني سامانه مواردي از قبيل گزارش‌ گيري از طرح ‌ها، شناسه (كد) گذاري مربوط به طرح‌ ها، مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگي سازمان ايجاد نمايد.

ماده ۱۳- دبيرخانه موظف است گزارش اثربخشي و نتايج حاصل از اجراي توافقنامه ‌ها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور