اصلاح ماده (4) آيين ‌نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات مستقيم

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (4) آيين ‌نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات مستقيم
مصوب 1398,02,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 47273 /60 مورخ 15 /2 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كرد :

ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 32992 /ت53191هـ مورخ 22 /3 /1395 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 4 – كارفرمايان كارگاه هاي مشمول با تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و كارگاه هاي استاني آن، در صورتي كه جرايم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاريخ 29 /12 /1396 باشد، چنانچه حداكثر تا سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه در مورد پرداخت و يا تقسيط اصل بدهي قطعي شده بر اساس مدارك و مستندات ابرازي، با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، از بخشودگي جرايم متعلقه موضوع اين آيين نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از كارگاه هاي مشمول كه بعد از تاريخ 29 /12 /1396 به علت بروز يكي از موضوعات دلايل ابرازي مشمول شده اند، مهلت ارايه مدارك به سازمان ياد شده تا سه ماه پس از وقوع دلايل مزبور خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري