تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 87602/ت55291هـ مورخ 4 /7 /1397 (راجع به منظور نمودن مابه التفاوت نرخ سود پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي)

مصوب 1398/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 87602 /ت55291هـ مورخ 4 /7 /1397 (راجع به منظور نمودن مابه التفاوت نرخ سود پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي)
مصوب 1398,02,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 123435 /37083 مورخ 20 /9 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (1) تصويب نامه شماره 87602 /ت55291هـ مورخ 4 /7 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 – ما به التفاوت نرخ سود پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تا پايان سال 1395 به حساب درآمد بانك مسكن منظور مي گردد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور