تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ (000 /000 /050 /910 /26) ريال در اجراي بند (1) مصوبه 8159/ت 56438هـ مورخ 31 /1 /1398، براي جبران خسارت بخش ‌هاي كشاورزي خسارت ‌ديده ناشي از سيل سال 1398 در استان ‌هاي كشور

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ (000 /000 /050 /910 /26) ريال در اجراي بند (1) مصوبه 8159/ت 56438هـ مورخ 31 /1 /1398، براي جبران خسارت بخش ‌هاي كشاورزي خسارت ‌ديده ناشي از سيل سال 1398 در استان ‌هاي كشور

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - در اجراي بند (1) تصويب نامه شماره 8159 /ت56438هـ مورخ 31 /1 /1398، مبلغ بيست و شش هزار و نهصد و ده ميليارد و پنجاه ميليون (000 /000 /050 /910 /26) ريال به صورت هزينه ‌اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، براي جبران خسارت بخش ‌هاي كشاورزي خسارت ‌ديده ناشي از سيل سال 1398 در استان ‌هاي كشور به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان ‌ها قرار مي ‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان ها مكلفند ضمن نظارت بر روند پيشرفت فيزيكي، گزارش عملكرد بند (1) اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند تا آن سازمان متناسب با عملكرد، تخصيص اعتبارات مذكور را به استان ذي ربط ابلاغ نمايد.

3 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد بند (1) اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

4(اصلاحي 28ˏ01ˏ1398)- بند (2) تصويب نامه ياد شده به شرح زير اصلاح مي شود:
2 - مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولويت نسبت به ساير تكاليف قرض الحسنه سيستم بانكي با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي سازمان جهاد كشاورزي استان و با ضمانت زنجيره اي براي جبران خسارات ناشي از سيل فروردين ماه سال 1398 در كليه استان هاي آسيب ديده در بخش كشاورزي پرداخت مي شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:


رديف

موضوع

سقف تسهيلات

مدت بازپرداخت

1

زراعت

هر هكتار مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

حداكثر چهار سال
(با احتساب يكسال تنفس)

2

باغ

هر هكتار مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

حداكثر هفت سال
(با احتساب دو سال تنفس)

3

دام

دامداري

هرواحد كوچك عشايري و روستايي مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

حداكثر چهار سال
(با احتساب يكسال تنفس)

4

دام سبك و سنگين

دام سبك هر راس مبلغ پنج ميليون (000 /000 /5) ريال
دام سنگين هر راس مبلغ سي ميليون (000 /000 /30) ريال

5

زنبور عسل

هر كلني مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال

حداكثر دو سال
(با احتساب شش ماه تنفس)

6

آبزي پروري

هر هكتار گرم آبي مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال
هر تن ماهي سردابي مبلغ دويست ميليون (000 / 000 / 200) ريال

حداكثر چهار سال
(با احتساب يكسال تنفس)

7

ايستگاه پمپاژ آب

مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

حداكثر چهار سال
(با احتساب يكسال تنفس)

8

طيور

به ازاي هر واحد مرغداري گوشتي مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال

حداكثر چهار سال
(با احتساب يكسال تنفس)

مرغ مادر مبلغ هجده ميليارد (000 /000 /000 /18) ريال

حداكثر پنج سال
(با احتساب يكسال تنفس)

جوجه كشي مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال

9

گلخانه

گلخانه شيشه اي

به ازاي هر (5000) مترمربع تا مبلغ دو ميليارد (000 / 000 / 000 / 2) ريال

حداكثر پنج سال (با احتساب يكسال تنفس)

گلخانه فلزي يا پوشش پلاستيكي

به ازاي هر (5000) مترمربع تا مبلغ يك ميليارد (000 / 000 / 000 / 1) ريال

5 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي نحوه و چگونگي پرداخت كمك بلاعوض و تسهيلات ارزان قيمت (موضوع بندهاي (1) و (4) اين تصويب نامه) با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايد.

6 – تصويب نامه شماره 1205 /ت56438هـ مورخ 11 /1 /1398 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

جدول توزيع استاني اعتبارات بازسازي خسارات و كمك بلاعوض مناطق سيل زده بخش كشاورزي و عشايري (موضوع بند يك تصويب نامه شماره 8159 /ت56438هـ مورخ 31 /1 /1398)


رديف

استان هاي خسارت ديده

سهم هر استان

1

آذربايجان شرقي

400 /318

2

آذربايجان غربي

000 /85

3

اصفهان

550 /310

4

البرز

650 /29

5

ايلام

100 /992

6

تهران

150 /56

7

چهارمحال و بختياري

600 /520

8

خراسان رضوي

250 /175 /1

9

خراسان شمالي

150 /257

10

خراسان جنوبي

100 /950

11

خوزستان

600 /260 /9

12

زنجان

400 /168

13

سمنان

200 /84

14

سيستان و بلوچستان

750 /88

15

فارس

000 /700

16

قزوين

600 /127

17

قم

750 /234

18

كردستان

600 /212

19

كرمانشاه

150 /903

20

كهگيلويه و بويراحمد

000 /381

21

گلستان

700 /719 /2

22

گيلان

950 /55

23

لرستان

600 /906 /2

24

مازندران

950 /719 /1

25

مركزي

050 /687

26

هرمزگان

000 /213

27

همدان

350 /637 /1

28

يزد

450 /114

جمع كل

050 /910 /26