تصويب نامه در اجراي بند (1) مصوبه 8159/ت56438 هـ مورخ 1398/01/31 ، اختصاص (26/910/050/000/000) ريال براي جبران خسارت بخش كشاورزي خسارت ديده از سيل

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.