تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)
مصوب 1398,02,18با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضــوع

ميزان اعتبار

نوع اعتبار

1

كمك بلاعوض جهت احداث (10642) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

040 /277 /1

هزينه اي

2

كمك بلاعوض جهت احداث (51933) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

300 /193 /5

3

كمك بلاعوض جهت تعمير (75856) واحد مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

800 /792 /3

4

هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري (جدول (2) پيوست)

040 /464 /2

5

كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم معيشتي (83733) واحد مسكوني آسيب ديده به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

650 /186 /4

6

كمك هزينه اسكان موقت (11751) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال

120 /410 /1

7

كمك هزينه اسكان موقت (55896) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد شصت ميليون (000 /000 /60) ريال

760 /353 /3

8

بازسازي تأسيسات روبنايي و داخل محدوده روستاها

000 /460 /7

تملك دارايي سرمايه اي

2 - مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولويت نسبت به ساير تكاليف قرض الحسنه سيستم بانكي با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و با ضمانت زنجيره اي براي جبران خسارات ناشي از سيل فروردين ماه سال 1398 در كليه استان هاي آسيب ديده پرداخت مي شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضــوع

سقف تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

500

بازپرداخت حداكثر پانزده ساله با احتساب سه سال دوره تنفس براي ساخت شامل حداكثر سه سال دوره تنفس (براي ساخت) و بازپرداخت حداكثر چهارده ساله، مجموع ساخت و بازپرداخت حداكثر پانزده سال

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

400

3

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي

150

بازپرداخت هفت ساله (با احتساب حداكثر دو سال دوره تنفس براي بازسازي)

4

تامين لوازم معيشتي واحدهاي مسكوني

150

بازپرداخت حداكثر پنج ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

5

جبران خسارت واحدهاي تجاري آسيب ديده شهري و روستايي از محل تسهيلات معيشتي

450

بازپرداخت حداكثر پنج ساله (با احتساب شش ماه دوره تنفس)

تبصره - توزيع سهم استاني تسهيلات بانكي اين تصويب نامه از طريق قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده وزارت كشور و توزيع بانكي تسهيلات مذكور نيز از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد تا با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور جبران خسارت ناشي از سيل در استان هاي سيل زده اقدام شود.

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و كارمزد تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سال هاي بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، براي روستاهاي واقع در تراز (716) متري سد سيمره كه جا به جايي آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني و هزينه اسكان موقت توسط كارگروه منتخب وزارتخانه هاي نيرو و كشور به عنوان خسارت وارده تلقي مي شود تا مطابق آن، بنياد مسكن انقلاب اسلامي از منابع پيش بيني شده براي استان هاي ايلام و لرستان در جداول پيوست اين تصويب نامه پرداخت نمايد. سقف كمك بلاعوض به واحدهاي مسكوني علاوه بر هزينه هاي تمليكي، حداكثر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال است.

5 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

6 - سازمان مديريت بحران كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به هيئت وزيران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايد.

7 - در مناطقي كه در بارندگي هاي شديد دچار آب گرفتگي شده و به تشخيص مراجع ذي ربط ملزم به احداث پيلوت مي باشند، پرداخت يك فقره وام بانكي احداثي اضافه به مالكين جهت اجراي پيلوت بلامانع است.

8 – تصويب نامه شماره 1213 /ت56438هـ مورخ 11 /1 /1398 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهورجدول 2 – اعتبار مورد نياز هزينه هاي پشتيباني، خدمات فني و مديريت و تملك دارايي هاي سرمايه اي
مبالغ به ميليون ريال

رديف

استان

اعتبار هزينه اي پشتيباني بنياد مسكن

كل اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي بازسازي تاسيسات داخل روستا (عمراني)

1

اصفهان

850 /88

000 /150

2

ايلام

700 /88

000 /400

3

چهارمحال و بختياري

940 /32

000 /260

4

خراسان شمالي

350 /174

000 /350

5

خوزستان

550 /125

000 /200 /2

6

زنجان

350 /55

-

7

سمنان

800 /50

000 /150

8

سيستان و بلوچستان

800 /14

-

9

فارس

070 /76

000 /100

10

قزوين

850 /17

-

11

كردستان

491 /15

-

12

كرمان

750 /80

-

13

كرمانشاه

960 /92

000 /150

14

كهگيلويه و بويراحمد

530 /30

000 /100

15

گلستان

000 /200

000 /500

16

لرستان

000 /649

000 /200 /2

17

مازندران

000 /80

000 /300

18

همدان

480 /274

000 /300

19

ساير استانها

569 /315

000 /300

جمع

040 /464 /2

000 /460 /7جدول 1 – اعتبار مورد نياز واحدهاي مسكوني خسارت ديده از سيل در برخي از استان هاي كشور بصورت كمك بلاعوض
ميليون ريال

رديف

استان

واحدهاي احداثي شهري

واحدهاي احداثي روستايي

واحدهاي تعميري شهري و روستايي (مسكوني، تجاري)

امور معيشتي و لوازم خانگي

تعداد

كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

كمك بلاعوض

خانوار

كمك بلاعوض

1

اصفهان

328

360 /39

478

360 /57

752 /1

200 /175

725 /1

500 /103

240 /1

000 /62

098 /1

900 /54

2

ايلام

230

600 /27

230

600 /27

550 /1

00 /155

750 /1

000 /105

312 /2

600 /115

900 /2

000 /145

3

چهارمحال و بختياري

295

400 /35

295

400 /35

476

600 /47

476

560 /28

955 /1

750 /97

575 /1

750 /78

4

خراسان شمالي

445

400 /53

495

400 /59

005 /6

005 /6

405 /6

300 /384

25

250 /1

925 /4

250 /246

5

خوزستان

430 /1

600 /171

493 /1

160 /179

448 /4

800 /444

848 /5

880 /350

040 /11

000 /552

692 /7

600 /384

6

زنجان

173

760 /20

173

760 /20

128 /1

800 /112

128 /1

680 /67

412 /1

600 /70

37

850 /1

7

سمنان

45

400 /5

45

400 /5

150 /1

000 /115

250 /1

000 /75

124 /1

200 /56

200 /1

000 /60

8

سيستان و بلوچستان

140

800 /16

140

800 /16

480

000 /48

480

800 /28

120

000 /60

620

000 /31

9

فارس

605

600 /72

805

600 /96

378 /1

800 /137

378 /1

680 /82

854 /3

700 /192

537 /5

850 /276

10

قزوين

50

000 /6

50

000 /6

370

000 /37

370

200 /22

156 /1

800 /57

839

950 /41

11

كردستان

74

880 /8

74

880 /8

524

400 /52

524

440 /31

67

350 /3

598

900 /29

12

كرمان

793

160 /95

793

160 /95

098 /1

800 /109

098 /1

880 /65

717 /2

850 /135

714

700 /35

13

كرمانشاه

153

360 /18

153

360 /18

032 /2

200 /203

032 /2

920 /121

067 /1

350 /53

185 /2

250 /109

14

كهگيلويه و بويراحمد

249

880 /29

249

880 /29

466

600 /46

466

960 /27

833

650 /41

725

250 /36

15

گلستان

025 /1

000 /123

134 /1

080 /136

482 /5

200 /548

172 /6

320 /370

752 /7

600 /387

616 /6

800 /33

16

لرستان

550 /1

000 /186

000 /2

000 /240

800 /9

000 /980

000 /11

000 /660

250 /19

500 /962

000 /34

000 /700 /1

17

مازندران

147

640 /17

147

640 /17

700

000 /70

500

000 /30

000 /4

000 /200

00 /4

000 /200

18

همدان

910

200 /109

997

640 /119

094 /7

400 /709

294 /7

640 /437

932 /5

600 /296

472 /1

600 /73

19

ساير استانها

000 /2

000 /240

000 /2

000 /240

000 /6

000 /600

000 /6

000 /360

000 /10

000 /500

000 /7

000 /350

جمع

642 /10

040 /277 /1

751 /11

120 /410 /1

933 /51

300 /193 /5

896 /55

760 /353 /3

856 /75

800 /792 /3

733 /83

650 /186 /4