اصلاح بند 3 تصويب نامه شماره 137161/ت 56023 هـ مورخ 1397/10/16

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند 3 تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 (راجع به ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري )
مصوب 1398,02,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 49597 /60 مورخ 16 /2 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

در بند (3) تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور