دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اصلاح دستورالعمل شماره 503 /96 /200 مورخ 17 /02 /1396 با توجه به تغييرات نحوه توزيع عوارض در قانون بودجه سال 1398

مصوب 1398/02/14 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.