تصويب نامه در خصوص تعيين تورج دهقاني زنگنه به عنوان مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1398/02/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين تورج دهقاني زنگنه به عنوان مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1398,02,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /2 /98 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (۱۷) اصلاحي اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۵۸ – تصويب كرد:
آقاي تورج دهقاني زنگنه به عنوان مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور