بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 با توجه به تغييرات نحوه توزيع عوارض در قانون بودجه سال 1398

مصوب 1398/02/14 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.