بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 با توجه به تغييرات نحوه توزيع عوارض در قانون بودجه سال 1398

مصوب 1398/02/14 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 با توجه به تغييرات نحوه توزيع عوارض در قانون بودجه سال 1398
مصوب 1398,02,14

در راستاي جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) و جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كشور، دستورالعمل ياد شده به شرح ذيل اصلاح مي گردد.

الف : دستورالعمل شماره ۵۰۳ /۹۶ /۲۰۰ مورخ ۱۷ /۰۲ /۱۳۹۶
1 - جزء (۳) بند (ب): ادارات كل امور مالياتي موظفند با توجه به تغييرات قانوني نحوه توزيع عوارض موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، هفتاد درصد (۷۰ %) عوارض واريزي در سال ۱۳۹۸ به حساب تمركز وجوه عوارض هر استان را بين شهرداري هاي استان و سي درصد (۳۰ %) را بين دهياري ها و فرمانداري ها (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) هر استان بر اساس شاخص جمعيت توزيع و به حساب هاي ذيربط آنها واريز نمايند. (نسبت مذكور براي شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) شهرها و دوازده درصد (۱۲ %) روستاها و مناطق عشايري مي باشد.
2 - جزء ۴ بند (ب): ادارات كل امور مالياتي موظفند با توجه به جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع بند «الف» ماده (۳۸) و عوارض شماره گذاري خودرو موضوع بند «ج» ماده (۴۳) و عوارض سيگار موضوع بند (ب) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالياتي و قبل از كسر هرگونه وجوهات قانوني به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واريز نمايند.
3 - جزء ۵ بند (ب): ادارات كل امور مالياتي موظفند با توجه به تغييرات قانوني نحوه توزيع عوارض موضوع جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاري، از ابتداي سال ۱۳۹۸ عوارض و جرايم وصولي بندهاي «ج و د» ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از وصول و كسر يك در هزار (۰۰۱ %) موضوع ماده (۳۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايند تا حسب مقررات توزيع گردد. شايان ذكر است ادارات كل امور مالياتي مي بايست عوارض و جرايم وصولي در سال ۱۳۹۷ ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالياتي)، موضوع بندهاي ياد شده را قبل از كسر هرگونه وجوهات قانوني به حساب ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واريز نمايند.
4 - جزء ۱۳ بند (ب): معاونت ماليات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع بند «الف» ماده (۳۸)، عوارض شماره گذاري خودرو موضوع بند «ج» ماده (۴۳) و عوارض سيگار موضوع بند (ب) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از كسر وجوهات قانوني مقرر و تعيين سهم كلانشهرها، شهرها و روستاهاي هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمركز وجوه عوارض استان هاي مربوطه واريز نمايد.
مفاد ساير بندهاي دستورالعمل به قوت خود باقي مي باشد.

ب : دستورالعمل اصلاحي شماره 3 /97 /200 /ص مورخ 04 /02 /1397
مفاد دستورالعمل مذكور كه در خصوص تغييرات نحوه توزيع عوارض در قانون بودجه سال 1397 ابلاغ شده بود براي عوارض واريزي از ابتداي سال 1398 لازم الاجرا نخواهد بود.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور