تصويب نامه در خصوص صدور مجوز خروج موقت تعداد (15) قلم آثار براي نمايشگاه تمدن هاي آسيايي به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار براي نمايشگاه سلادون هاي لانگ كوان و جهاني شدن

مصوب 1398/02/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص صدور مجوز خروج موقت تعداد (15) قلم آثار براي نمايشگاه تمدن هاي آسيايي به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار براي نمايشگاه سلادون هاي لانگ كوان و جهاني شدن
مصوب 1398,02,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 2240 /982100 مورخ 2 /2 /1398 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب كرد:

در اجراي ماده (21) آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي موضوع تصويب نامه شماره 50446 /ت25214هـ مورخ 14 /12 /1381، خروج موقت تعداد (15) قلم آثار براي نمايشگاه "تمدن هاي آسيايي" به مدت چهار ماه و تعداد (14) قلم آثار براي نمايشگاه "سلادون هاي لانگ كوان و جهاني شدن" به مدت هشت ماه به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، جهت برگزاري نمايشگاهي در كشور چين توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، با مسئوليت آن سازمان و با هماهنگي مركز امور حقوقي بين المللي نهاد رياست جمهوري و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

شماره - 1 شماره - 2 شماره - 3 شماره - 4 شماره - 5 شماره - 6 شماره - 7 شماره - 8 شماره - 9 شماره - 10 شماره - 11