دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرويي در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 31/4/1394 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1398/02/09 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.