تصويب نامه در خصوص تعيين كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي فروردين ماه سال 1398

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي فروردين سال 1398
مصوب 1398,02,08

هيأت وزيران در جلسه 8 /2 /1398 به پيشنهاد شوراي عالي كار و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (2) اصلاحي قانون راجع به طبقه بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري - مصوب 1370 - تصويب كرد:

كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي فروردين سال 1398 مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال تعيين مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري