تصويب نامه در خصوص افزايش كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي

مصوب 1398/02/11 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 202 . تامين اجتماعي